Overordnet for klubben

Sportsplan Overordnet for klubben
by admin
2.0 OVERORDNET FOR KLUBBEN

2.1 KLUBBENS VISJON OG MÅLSETTING

Vår visjon:

«MIL for alle»

Vår visjon «MIL for alle» skal gjennomsyre det arbeidet som gjøres i klubben. Klubben skal legge til rette for fotballglede, muligheter og
utfordringer for alle som ønsker det. Uavhengig av forskjeller og bakgrunn, skal alle finne tilhørighet i vår klubb. Målsetting: MIL fotball skal være en av fotballkretsens beste og mest attraktive klubber som bedriver senior-, ungdoms-, og barnefotball.

Klubben skal være en god ambassadør for Vefsn kommune.

2.2 KLUBBENS VERDIGRUNNLAG

Klubbens initialer (M-I-L) representerer kjerneverdiene klubben ønsker å identifisere oss med.

Vi skal være:

M – Motiverende
I – Inkluderende
L – Lidenskapelige

2.3 FAIR PLAY

Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Fair Play handler også om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Det er viktig at alle tilknyttet MIL fotball følger de normer, regler og retningslinjer som klubben har satt. Dette bidrar til å skape de holdningene og verdiene vi ønsker oss. Som igjen skaper et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

Sentrale stikkord er:

 • Respekt og toleranse for hverandre
 • Alle er like verdifulle
 • Ta avstand fra rasisme og mobbing
 • Respektere dommerens avgjørelser
 • Skape et fellesskap som inkluderer alle

2.4 ROLLER PÅ LAGENE

TRENERE/STØTTEAPPARAT RUNDT LAGENE

MIL fotball anbefaler alle våre lag å ha opprettet en foreldregruppe/støtteapparat rundt laget. Erfaringene viser at lag med et bredt støtteapparat der flere avlaster hverandre fungerer best. En engasjert foreldregruppe/støtteapparat medfører at spillerne er aktive lengre i klubben.

Alle lag bør ha:

Hovedtrener:

 • Bli godt kjent med alle spillere i gruppen gjennom spillersamtaler/møter.
 • Skape trygghet og mestring hos alle i spillerguppa.
 • Følge klubbens sportsplan.
 • Kjenne innholdet i klubbhåndboka
 • Ansvaret for det sportslige tilbudet.
 • Sesongplanlegging.
 • Økt planlegging
 • Uttak av tropp og lag til kamp.
 • Kampledelse.
 • Delta på klubbens trenermøter.
 • Følge opp hver enkelt spiller best mulig med individuelt treningsopplegg og tilbakemelding.
 • Bygge, lede og utvikle støtteapparatet rundt laget.
 • Ta trenerkurs.
 • Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har hovedansvaret for å lede støtteapparatet.
 • Hospitering og kontakt med sportslig leder og trenerveileder.

Hjelpetrener/Assistenter

 • Holde seg faglig oppdatert og ta del i de kurs som klubben og NFK tilbyr.
 • Møte forberedt til trening iht. lagets planer.
 • Føre oppmøtelogg på treninger.
 • Bruk positive forsterkere under trening (oppmuntring, ros, artige øvelser osv.) for å oppnå ønsket adferd og resultater.
 • Kampledelse.
 • Spill på lag med hovedtrener og følg opp den blå spilleren.
 • Registrere kamprapport i Fiks (gjelder kun ungdomsfotball).
 • Kvalitetssikre at dommeren som er satt opp møter til oppsatt kamp.

Foreldrekontakt:

 • Skrive kjøre liste til bortekamper evt. turneringer.
 • Videresende informasjon fra klubb til foreldre/foresatte.
 • Innkalle til foreldremøter.
 • Ansvarlig for sosiale aktiviteter utenfor fotballen (eks. pizzakveld, sykkeltur, tur i svømmehallen, fotballkamp mellom foreldre og barn).
 • Opprette Facebook gruppe for laget og kvalitetssikre at alle foreldre/foresatte er medlemmer.
 • Ansvarlig for å arrangere dugnader for å skaffe laget inntekter.
 • Ansvarlig for å sette opp dugnadslister og å kommunisere disse til foresatte/spillere
 • Lage lister for kamp vert til hjemmekampene.
 • Samarbeid med trenerteam

Økonomiansvarlig:

 • Ansvarlig for å opprette en lagskonto.
 • Ansvarlig for å ha oversikt over lagets økonomi.

2.5 FORELDREMØTER

Det skal avholdes et foreldremøte når laget starter treningen for ny sesong og et foreldremøte før laget drar på sommerturnering. Ellers avholdes foreldremøter ved behov.

Agenda for foreldremøte ved treningsoppstart:

1. Gå gjennom MILs retningslinjer for aldersgruppen

a. Hovedmål og virkemidler og klubbens verdigrunnlag.
b. Retningslinjer for trenere/ledere.
c. Fair Play reglene for spillerne.
d. Dele ut og gå gjennom foreldrevettreglene.
e. Spilletid
f. Differensiering
g. Inndeling lag
h. Turneringer

2. Opplegget for sesongen

a. Seriespill
b. Turnering
c. Treninger

3. Forberedelser

a. Kosthold
b. Søvn/hvile

4. Koordinering flere idretter

5. Velge to foreldrekontakter med ansvar for:

a. Økonomi
b. Kjøre liste
c. Kakebaking/kaffesalg på kamper
d Påmelding turnering
e. Dugnadsliste

2.6 HVA SKAL KJENNETEGNE EN BLÅ SPILLER

En MIL-spiller skal:

 • kunne slå både lange og korte pasninger på en tilfredsstillende måte med vekting av kraft i forhold til medspiller.
 • kunne bruke en eller flere finter på hensiktsmessig måte i både trening og i kampsituasjon.
 • kunne forstå prinsippene som 1. forsvarer og beherske 1. forsvarsrollen på en tilfredsstillende måte.
 • forstå nytteverdien av «den blå pasning» og bruke den aktivt i kamp og trening
 • forstå de taktiske prinsippene om bruk av ledig rom, skape 2 mot 1 situasjoner, ha en forståelse av at hele laget er forsvarsspillere når laget forsvarer seg og angrepspillere når laget angriper.
 • Ta med midtbanen i oppbygging av spill.
 • Alltid kort igangsetting fra keeper.

Det er viktig for klubben at trenerne forlagene skal ha fokus på å utvikle «Den blå spilleren» også utenfor fotballbanen. Dette betyr at man i MIL fotball skal ha fokus på at…

 • den blå spilleren hjelper til med utstyr før og etter trening.
 • den blå spilleren møter presist til trening og kamp.
 • den blå spilleren gjør sitt for at andre skal ha det bra.
 • den blå spilleren er lojal ovenfor trenere, lagkamerater, lag og klubb.
 • den blå spilleren har respekt for at vi er ulike.
 • alle blå jobber mot samme mål.

2.7 HVA SKAL KJENNETEGNE DEN BLÅ TRENEREN

Som trener og leder i barne- og ungdomsfotballen er man en av de synligste og viktigste ambassadørene for Mosjøen IL. Alle som innehar denne rollen i Mosjøen IL, har et særskilt ansvar for å fremme Fair Play i fotballen.

 • Alle spillerne er like mye verdt
 • Vær positiv og oppmuntre i medgang og motgang.
 • Vis respekt for klubbens retningslinjer.
 • Tilrettelegg for et trygt miljø.
 • Hils alltid på motstanderens trener før kampen og takk alltid for kampen etterpå.
 • Vis respekt for andre; ikke røyk, bann eller vær aggressiv på sidelinja.
 • Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god!

2.8 HVA SKAL KJENNETEGNE DEN BLÅ FORELDER

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
 • Respekter avgjørelsene og bidra til at dommeren trives.
 • Hils alltid på dommeren før kampen og takk alltid for kampen etterpå.
 • Vær et forbilde for barna med tanke på adferd overfor dommeren.

2.9 DEN BLÅ PASNING

Hva?

Første pasning etter brudd (etter at laget har erobret ballen) vil vi skal gå til en medspiller.

«Den blå pasning» skal være en god pasning. Dersom spiller er usikker på om ballen vil komme fram til medspiller skal et annet valg vurderes.

Hvorfor?

Identitet.

I MIL fotball etterstreber vi å spille ballen, ikke sparke den en vilkårlig plass. Med aktiv bruk av «den blå pasning» har MILlaget gode forutsetninger for en god angrepstart. Tørre å spille fotball, ikke sparke fotball

Hvordan?

Tidlig kjennskap til «den blå pasning».

Trene på den aktivt i trening, gjøre spillegruppen bevisst på den. Dette medfører følgende momenter spillerne må trene på:

 • Orientering i forkant (hvor skal jeg gjøre av ballen om jeg får den nå/erobrer den?)
 • Retningsbestemt mottak (hvis Petter skal få ballen må jeg gjøre det enklest mulig for meg å slå pasningen til han).
 • Pasningsferdighet (hvilken type pasning, og hvor hard skal den være for at jeg skal helt sikkert treffe Petter med denne pasningen?).

VI ØNSKER AT MIL LAG SKAL SPILLE FOTBALL OG DEN BLÅ PASNING BIDRAR TIL DETTE!

2.10 ANSVARLIG FOR SPORTSPLANEN

Klubbens styre er ansvarlig for sportsplanen. Sportslig ledelse har mandat fra klubbens styre til å revidere, implementere og følge opp at aktiviteten i klubben følger denne planen. Sportsplanen revideres hvert år innen 30. november, med årlig nytt vedtak i styret i løpet av desember hvert år.

2.11 RUTINER VED AVVIK FRA SPORTSPLANEN

Dersom medlemmer, foresatte, samarbeidspartnere eller øvrige opplever avvik fra sportsplanen skal dette meldes inn til daglig leder eller sportslig leder i klubben. Daglig/sportslig leder behandler og gjør nødvendige tiltak for å løse saken. Styret orienteres også. Dersom saken er av en slik alvorlighetsgrad at daglig/sportslig leder finner det riktig, sendes saken til styreleder i MIL fotball, eventuelt også styreleder i MIL sentralt.